Rodo

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem, które zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (określane jako RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

STARCOPY Spółka Cywilna Beata Żółtowska, Janusz Żółtowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobrzyckiego 17, NIP 7780162459, REGON 6300023967 jako Administrator Państwa danych osobowych, informuje, że:

 1. Spółka przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i realizacji umów oraz do realizacji dostaw i usług świadczonych przez Spółkę, obsługi reklamacji oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez Spółkę w tym m.in. przechowywania referencji od Klientów, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
 2. Spółka będzie przetwarzała dane osobowe do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.  Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu produktów i usług aktualnie oferowanych przez Spółkę do czasu odwołania udzielonej zgody. W okresie do 10 lat od wykonania ostatniej sprzedaży lub zakończenia świadczenia Usług, Państwa dane zostaną zanonimizowane i będą przechowywane wyłącznie do celów historycznych.
 3. Spółka przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.
 4. Przetwarzanie przez Spółkę wskazanych wyżej w pkt. 3  danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 5. Przetwarzanie przez Spółkę wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie zgody osób, których dane dotyczą oraz w przypadku kiedy nie trzeba zbierać zgody na przetwarzania danych w szczególności kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed wykonaniem umowy, dostawy czy świadczenia usług.
 6. W każdym opisanym w pkt. 5 przypadku STARCOPY S.C. Beata Żółtowska, Janusz Żółtowski uzna, ze przedmiotowa zgoda została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.
 7. Posiadane przez Spółkę dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Spółkę są: pracownicy, współpracownicy, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów, pracownicy Firm produkujących sprzęt biurowy oferowany przez STARCOPY SC (w celu obsługi zobowiązań gwarancyjnych) Wszystkie te osoby zostały poinformowane przez Spółkę o zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 9. STARCOPY S.C. Beata Żółtowska, Janusz Żółtowski nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do innych odbiorców poza wymienionymi w pkt.8.
 10. Spółka przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób manualny przez uprawnione do tego osoby i za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie.
 11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Spółkę na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy, usługi, sprzedaży może spowodować zakończenie współpracy z STARCOPY S.C. Beata Żółtowska, Janusz Żółtowski O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Spółka poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 12. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa, stosownego oświadczenia na adres e -mail: ochronadanych@starcopy.pl lub tradycyjnie pocztą na adres ul. Dobrzyckiego 17, 61-692 Poznań.
 13. Spółka informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Do kontaktu z Administratorem danych osobowych służy następujący adres e-mail: ochronadanych@starcopy.pl lub pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. M. Dobrzyckiego 17, 61-692 Poznań
 14. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez STARCOPY S.C. Beata Żółtowska, Janusz Żółtowski, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem,

Beata i Janusz Żółtowscy